Essem strukturerar sig för att nå målet att bli klimatneutrala med hjälp av EPD:er och GHG Scope 3 beräkning

Miljögiraff har stöttat Essem Design att ta fram produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD) och med att ta fram data och göra beräkningar på Scope 3 rapportering i enligt med GHG protokollet.

Essem Design vill vara i framkant och redo när krav och kundefterfrågan kommer. De vill också skapa en struktur som underlättar utvecklingen av minskningsstrategier som driver dem mot deras mål – att bli klimatneutrala till 2050.

Essem tillverkar inrednings produkter i Sverige och deras försäljning är global. I deras sortiment finns bland annat krokar, hatt- och skohyllor och sittmöbler som för både privata och offentliga kunder.

Besök Essems hemsida

EPD:er för att vara redo för framtida lag- och kundkrav

Essem har valt att ta fram miljövarudeklarationer (Environmental product declaration, EPD) eftersom det är något branschen pratar om. I dagsläget så har de få specifika krav på sig att de måste ha EPD på sina produkter men har ändå valt att gå den vägen för att vara förberedda på kommande lagkrav och ligga i framkant.  I dagsläget har de EPDer på deras största produktgrupper för att fånga så stor del av omsättningen som möjligt. Resultatet är tre EPD:er som täcker stor del av produktsortimentet.

Magdalena Holm,
Hållbarhetsansvarig,
Essem

EPD systemet och de produktspecifika reglerna kopplat till standarden anser Magdalena Holm, hållbarhetsansvarig, är en stor fördel då det finns ett strukturerat och standardiserat sätt att beräkna miljöpåverkan. Det möjliggör rättvis jämförelse mellan produkter som andra certifieringar, standarder etc. inte nödvändigtvis kräver. Magdalena trycker också på att EPD systemet tar hänsyn till livslängd som är en stor del av att en produkt är mer eller mindre hållbar.

Magdalena Holm,
Hållbarhetsansvarig,
Essem

Att använda befintliga EPD:er i beräkning av GHG Scope 3 är effektivt och reflekterar verkligheten

För att ta fram en EPD används metoden för livscykelanalys (LCA). I processen krävs att kunden djupdyker i sin värdekedja och tar fram relevant information kring de delar som ger upphov till utsläpp, exempelvis råmaterial, energiförbrukning, transporter etc. Miljögiraff skapar sedan kundspecifika dataset baserat på miljödata som reflekterar kundens värdekedja så bra som möjligt.

När vi beräknar GHG Scope 3 tittar vi inte endast på en produkt eller produktgrupp hos ett företag utan hela företagets klimatpåverkan. Därför startas alltid arbetet med att identifiera vad som köps in av företaget och vilka som är de stora inköpskategorierna. I Essems fall består stor del av deras inköp av råmaterial till deras produkter och det visade sig att materialen som finns i de produkter som täcks av de tidigare gjorda EPD:erna står för störst del av inköpen. Detta resulterade i att Essem hade specifik data om de största inköpta råmaterialen vilket leder till en effektiv process och  GHG Scope 3 beräkning som ligger nära verkligheten.

Vi har som mål att bli utsläppsneutrala, då måste vi veta var utsläppen finns för att göra något åt det”

Essem har länge arbetat för och gjort medvetna val i förhållande till hållbarhet men inte tidigare fått konkreta siffror på vad insatserna leder till. För Essem gör EPD:erna och GHG Scope 3 beräkningen att de kan förstå sitt nuläge tydligare och stötta dem att sätta fokus och strategier som hjälper dem att faktiskt nå sina mål. Med ett gediget databibliotek vet de inte bara hur stor påverkan de har utan kan också identifiera vilka parametrar som potentiellt kan minska påverkan av deras inköp och produktion. Essem har som mål att vara klimatneutrala till 2050 och de ska ha halverat sin klimatpåverkan till 2030.

Att skapa EPD:er och beräkna enligt GHG protokollet gör att Essem är förberedda för framtida lagkrav och efterfrågan från kunder samtidigt som de kan sätta effektiva och relevanta hållbarhetsstrategier för att säkra sina mål.

Är det dags för er att göra liknande resa som Essem eller är ni någon annan stans i er hållbarhetsresa? Vi är nyfikna! Hör av er! 

Miljögiraff resonerar

Välja att bygga GHG scope 3 beräkning på produktspecifik data från LCA/EPD eller börja mer generellt?

Att börja med produktspecifika EPD:er eller GHG Scope 3 beräkning med generell data beror på vilka krav och drivkrafter som finns. Att börja med EPD:er som Essem kändes logiskt eftersom de förutspår efterfrågan på EPD:er på de stora produktgrupperna.

Finns inte specifik data från gjord LCA som i Essems fall så används schablondata för exempelvis råmaterial. Det är en bra start för en GHG Scope 3 beräkning och ger en god överblick över var utsläpp finns och var vi behöver gräva djupare, dock innehåller generella data ofta ett konservativt antagande och kan resultera i att utsläppen inte reflekterar verkligheten. Generell data i GHG Scope 3 beräkningar fungerar som en indikation för vad som är stort och smått i värdekedjan och bra för att skapa sig en uppfattning kring vart man ska börja fokusera.

Att använda mer specifik data i en GHG Scope 3 beräkning är bra för att det reflekterar verkligheten bättre vilket gör att vi kan skapa mer specifika strategier. Flera företag upplever att specifika data ger en lägre siffra för koldioxidutsläpp.

Det bästa är ett iterativt förhållningssätt till data för att säkerställa att det blir gjort

Vi på Miljögiraff rekommenderar en iterativ datakvalitetsprocess. Med det menar vi att det viktigaste är att börja sedan kan vi gräva djupare och förbättra datakvaliteten med mer specifik data för relevanta utsläppspunkter. Det är viktigt att företag lägger sig på den nivån som är rimlig utifrån ambition och tillgängliga resurser.

Vi kan ta oss an GHG Scope 3 beräkningar på olika sätt exempelvis: