Miljöspendanalys

En miljöspendanalys erbjuder möjligheten att beräkna miljöpåverkan från ett livscykelperspektiv utifrån ett ekonomiskt underlag så som en budget. När en organisation använder en stor mängd produkter och tjänster är LCA som bedömer påverkan per produkt eller tjänst inte ett optimalt tillvägagångssätt, då är Miljöspendanalys ett bra alternativ. En miljöspendanalys passar stora organisationer eller kommuner och regioner som vill förstå sin totala miljöpåverkan från ett livscykelperspektiv. Miljöspendanalys kan även användas för att beräkna indirekt klimatpåverkan i GHG Scope 3 eller ta fram koldioxidbudgetar. 

Så här går det till när vi gör en Miljöspendanalys

1. Definiera relevanta kategorier
2. Klassificera med databas
3. Beräkna med hjälp av SimaPro
4. Skapa beräkningsverktyg
5. Dokumentera i rapport
6. Förbättra med specifik data
Steg 1 Definiera Kategorier

Utifrån organisationens ekonomiska flöde, inköp och utgifter, definieras kategorier ur er kontoplan.

Steg 2 Klassificera

Vi klassificerar kategorierna så de matchar kategorier i databasen Exiobase. Exiobase innehåller kategorier som representerar den globala ekonomins vanligaste utgiftsposter och kan kopplas till miljöpåverkan.

Steg 3 Beräkna

För att kunna beräkna miljöpåverkan importeras kategorierna till SimaPro, (LCA mjukvara), där miljöpåverkan per krona beräknas. I SimaPro används metoden IPCC 2021 GWP 100 för att beräkna den totala klimatpåverkan för alla växthusgaser som uppkommer. Med IPCC metoden konverteras all klimatpåverkan till kg CO2 ekvivalenter. Det finns också möjlighet att få fram resultat från fler miljöeffektkategorier med hjälp av andra miljöpåverkansmetoder.

Steg 4 Skapa beräkningsverktyg

Resultatet exporteras till Excel där en Pivot-tabell över organisationens bokförda utgifter beräknas. Excel dokumentet och Pivot tabellen kommer med första årets utgifter inlagda, med möjlighet att lägga in följande år för att organisationen ska kunna följa utveckling över tid. Resultatet kommer genom Pivot-tabellen kunna fördelas på enskilda kategorier eller aggregerat på olika kategorinivåer i enlighet med kontoplanens uppbyggnad. Pivot-tabellen ger även möjlighet att sortera resultatet på de kategorier eller nivåer av kategori som bidrar mest till klimatpåverkan totalt eller per krona vilket i sin tur ger möjlighet att djupare analysera och förstå resultatet.

Steg 5 Rapport

Allt dokumenteras i en metodrapport som levereras tillsammans med en presentation och Miljögiraffs tolkning av resultat samt rekommendationer.

Steg 6 Förbättra med specifika data (Rekommenderat)

Ett rekommenderat nästa steg är att förbättra datan från Miljöspendanalysen med process-LCA data. Med detta menas att kategorierna omvandlas till kg material eller mängd energi. Genom att lägga till mer specifika data kan man utnyttja en högre detaljnivå på resultatet och förstå vad i livscykeln som ger upphov till miljöpåverkan samt när i livscykeln detta uppkommer inom en viss kategori. Det ger i sin tur möjlighet till tydligare åtgärdsplaner och ytterligare stöttning i minskningsstrategier. Det är också möjligt att lägga in specifika LCI data eller Miljövarudeklaration (EPD) för en viss leverantör.

Detta steget ingår inte i en klassisk Miljöspendanalys utan något vi på Miljögiraff kan hjälpa till med och rekommenderar.

Resultatet av en Miljöspendanalys överlämnas med:

  • Rapportering som dokumenterar och beskriver miljöspendanalysen på ett vetenskapligt sätt där metodik är tydlig och resultatet transparent och reproducerbart. Rapporten innehåller även rekommendationer på hur miljöpåverkan kan minskas utifrån resultatet. 
  • Presentation och workshop av resultat med fokus på möjliga förbättringar i de inköpskategorier som genererar mest miljöpåverkan.
  • MS Excel verktyg med sammanställning i pivotdiagram och beräkning av organisationens växthusgasutsläpp baserat på inköp. Beräkningen redovisas enligt inköpskategorier i organisationens egen kontoplan och kan redovisas uppdelat på olika delar av organisationen och år. Detta verktyg kan användas för att beräkna kommande eller föregående års påverkan så länge samma kontoplan används. 

Databas – Exiobase

Miljögiraff gör Miljöspendanalys genom att använda databasen Exiobase som utgår ifrån ekonomiska input/output tabeller. Inom ekonomin representerar en Input/Output-modell det ömsesidiga beroendet och transaktionerna mellan olika grenar av en nationell ekonomi. Genom att sedan koppla ihop detta ekonomiskflöde med olika miljöpåverkande flöden så som uppkomsten av koldioxid kan en koppling mellan ekonomiskt flöde och miljöpåverkan skapas. Detta ger ett förhållande mellan spenderad krona i en viss kategori av ekonomin och en viss mängd växthusgaser, vilket i sin tur gör det möjligt att beräkna klimatpåverkan enbart utifrån monetära värden. I Exiobase finns denna koppling för 169st olika kategorier som representerar den globala ekonomins vanligaste utgiftsposter. 

Läs mer om Exiobase på deras hemsida

Upphandlingsmyndigheten

Miljögiraff fick i uppdrag att ta fram ett underlag om klimatpåverkan av offentliga inköp för att skapa mätbarhet i arbetet med klimatstrategier.

Vi berättar gärna mer om livscykelanalyser och hur ni skapar värde i er verksamhet.