Livscykelanalys – En metod för att mäta miljöpåverkan

För att förstå den potentiella miljöpåverkan av tillverkning och användning av produkter har livscykelanalys (LCA) blivit en vedertagen metod. Med en livscykelanalys kan du kvantifiera miljöpåverkan och identifiera möjligheter till förbättringar. LCA-metoden är ett systematiskt sätt att modellera livscykler på och skapar en trovärdig bedömning av potentiella miljöeffekter. Resultaten från en väl genomförd livscykelanalys ger en stabil grund för utveckling av strategier och kommunikation om miljöfrågor. Genom att integrera livscykelperspektivet i affärsstrategin kan värde skapas både på kort och lång sikt.

 

Bättre produkter och affärsstrategier

För oss är det viktigt att resultaten bidrar till att aktivera och motivera mottagarna att genomföra förbättringsåtgärder så att det skapar värde. Livscykelanalys (LCA) är en kraftfull metod som skapar värde på flera sätt. 

  • I produktutveckling kan resultaten hjälpa er att utvärdera designbeslut och att identifiera vilka komponenter och material som har störst miljöpåverkan. Genom att prioritera åtgärder på dessa områden kan ni uppnå bästa resultat.
  • Förbättra dialogen kring hållbarhetsfrågor med leverantörer och kunder. Metoden ger er struktur och ökar transparensen i era värdekedjor. Det kan användas som ett verktyg för att öka leverantörers engagemang i hållbarhetsfrågor och skapa ett gemensamt mål. 
  • Livscykelanalys är också grunden i en Miljövarudeklaration, EPD (environmental product declaration)
  • Optimera era hållbarhetsstrategier. Att utgå från ett livscykelperspektiv ger en stabil grund och relevant hållbarhetsrapportering där ni kan identifiera mätbara mål som ni kan följa upp och rapportera om i er hållbarhetsrapport. 
  • Identifiera affärsmöjligheter genom att hitta områden där ni kan minska miljöpåverkan samtidigt som ni ökar lönsamheten.

LCA enligt ISO 14040-44

Vi arbetar enligt ISO 14040-standard och genomför analysen i fyra steg: definiera mål och omfattning, inventera alla relevanta flöden, utvärdera och tolka resultaten. Först definieras målet med studien och vilka delar av produktens livscykel som ska inkluderas. I inventeringssteget identifieras och samlas relevant data in om exempelvis material, energiåtgång och utsläpp från varje del av livscykeln. I miljöbedömningen beräknas de olika aspekternas bidrag till miljöpåverkan. I tolkningen, värderas miljöpåverkan och hur robusta resultaten är. Därefter formuleras rekommendationer och slutsatser om resultaten.

1. Mål & Omfattning

Vi hjälper er att definiera mål och omfattning av analysen.

2. Inventering

Vi hjälper er att förstå vilken data som behöver samlas in.

3. Modellering

Livscykeln modelleras i SimaPro och miljöpåverkan beräknas ur flera olika miljöpåverkanskategorier.

4. Tolkning

Resultatet delas med er. Miljögiraff tolkar och verifierar resultatet samt ger rekommendationer.

5. Värdeökning

Vi hjälper er förstå och aktivera resultatet exempelvis genom presentationer och interaktiva workshops. Stort fokus ligger på nästa steg.

Polykemi

För att förstå Miljöpåverkan av Polykemis material har vi på Miljögiraff gjort en livscykelanalys av alla ingående polymerer, additiv och pigment.

Plastråvara Polykemi

Presto

Prestos brandskydd med återtagssystem
ger upp till 53% mindre klimatpåverkan. Samarbetet ledde till strategier för produktutveckling med nya material och insikter kring komponenter.

Presto brandskydd

Vi berättar gärna mer om livscykelanalyser och hur ni skapar värde i er verksamhet.