Livscykelanalys – En metod för att mäta miljöpåverkan

För att förstå den potentiella miljöpåverkan av tillverkning och användning av produkter har livscykelanalys (LCA) blivit en vedertagen metod. Med en livscykelanalys kan du kvantifiera miljöpåverkan och identifiera möjligheter till förbättringar. LCA-metoden är ett systematiskt sätt att modellera livscykler på och skapar en trovärdig bedömning av potentiella miljöeffekter. Resultaten från en väl genomförd livscykelanalys ger en stabil grund för utveckling av strategier och kommunikation om miljöfrågor. Genom att integrera livscykelperspektivet i affärsstrategin kan värde skapas både på kort och lång sikt.

 

Bättre produkter och affärsstrategier

För oss är det viktigt att resultaten bidrar till att aktivera och motivera mottagarna att genomföra förbättringsåtgärder så att det skapar värde. Livscykelanalys (LCA) är en kraftfull metod som skapar värde på flera sätt. 

  • I produktutveckling kan resultaten hjälpa er att utvärdera designbeslut och att identifiera vilka komponenter och material som har störst miljöpåverkan. Genom att prioritera åtgärder på dessa områden kan ni uppnå bästa resultat.
  • Förbättra dialogen kring hållbarhetsfrågor med leverantörer och kunder. Metoden ger er struktur och ökar transparensen i era värdekedjor. Det kan användas som ett verktyg för att öka leverantörers engagemang i hållbarhetsfrågor och skapa ett gemensamt mål. 
  • Livscykelanalys är också grunden i en Miljövarudeklaration, EPD (environmental product declaration)
  • Optimera era hållbarhetsstrategier. Att utgå från ett livscykelperspektiv ger en stabil grund och relevant hållbarhetsrapportering där ni kan identifiera mätbara mål som ni kan följa upp och rapportera om i er hållbarhetsrapport. 
  • Identifiera affärsmöjligheter genom att hitta områden där ni kan minska miljöpåverkan samtidigt som ni ökar lönsamheten.

LCA enligt ISO 14040-44

Vi arbetar enligt ISO 14040-standard och genomför analysen i fyra steg: definiera mål och omfattning, inventera alla relevanta flöden, utvärdera och tolka resultaten. Först definieras målet med studien och vilka delar av produktens livscykel som ska inkluderas. I inventeringssteget identifieras och samlas relevant data in om exempelvis material, energiåtgång och utsläpp från varje del av livscykeln. I miljöbedömningen beräknas de olika aspekternas bidrag till miljöpåverkan. I tolkningen, värderas miljöpåverkan och hur robusta resultaten är. Därefter formuleras rekommendationer och slutsatser om resultaten.

Några av våra livscykelanalyser

Men livscykelanalyser är som sagt inte begränsade till produkter. Vi kan hjälpa dig att analysera tjänster, resor, arbetssätt, processer eller hela organisationer. Det alla olika sorters livscykelanalyser har gemensamt är helhetsperspektivet.

LCA kan vara komplex analys, med många parametrar som påverkar varandra. När vi genomförde analyser och tog fram EPD:er för 24 sorters fönster åt Elitfönster räknade vi till exempel på hur mycket energi de sparar under den tid fönstren sitter på plats i den byggnad där de monteras. Och åt Lintex jämförde vi olika tänkbara material i avskärmare och fick fram en beräkningsmodell som går att använda i framtida uträkningar.

Polykemi

För att förstå Miljöpåverkan av Polykemis material har vi på Miljögiraff gjort en livscykelanalys av alla ingående polymerer, additiv och pigment.

Plastråvara Polykemi

Presto

Prestos brandskydd med återtagssystem
ger upp till 53% mindre klimatpåverkan. Samarbetet ledde till strategier för produktutveckling med nya material och insikter kring komponenter.

Presto brandskydd

Vi berättar gärna mer om livscykelanalyser och hur ni skapar värde i er verksamhet.