Scope 3 beräkning

Idag är det avgörande för företag att ta ansvar för sin miljöpåverkan. Ett viktigt steg i denna riktning är att förstå och hantera sina indirekta utsläpp, också kallat Scope 3-utsläpp. Scope 3 utsläppen utgör ofta en stor del av företagets totala klimatpåverkan. Att beräkna sina Scope 3 utsläpp är därför nödvändigt för att få en heltäckande bild av sina utsläpp och genom det identifiera möjligheter att sätta relevanta hållbarhetsstrategier. Att inkludera rapportering av Scope 3-utsläpp kommer bli obligatorisk i enlighet med CSRD.

Vi hjälper dig med din Scope 3 beräkning

Att beräkna scope 3 utsläpp skiljer sig inte så mycket från metoden att göra livscykelanalyser. Genom att applicera principerna för LCA samt genom att vi använder marknadsledande LCI databaser och LCA mjukvara så kan vi göra mycket goda bedömningar av Scope 3 som uppfyller alla krav från standarder.  

Steg 1 Identifiera relevanta Scope 3-kategorier

Inom Scope 3 finns olika typer av kategorier som kan kopplas till utsläpp. Vi utvärderar vilka Scope 3 kategorier som är mest relevanta för din organisation baserat på din verksamhet, värdekedja och miljöpåverkan.

Steg 2 Inventering

Vi stöttar dig i att identifiera viktiga parametrar för att sedan samla in relevant data för varje utsläppskälla. Det kan inkludera inköpsdata, transportdata, reseinformation, avfallsdata och annan relevant information. Det är viktigt att samarbeta med olika intressenter, såsom leverantörer och kunder, för att få en mer heltäckande bild.

Steg 3 Beräkna och kvantifiera utsläppen

Med hjälp av LCA mjukvaran SimaPro beräknar vi utsläppen för varje utsläppskälla inom Scope 3-kategorierna baserat på den insamlade datan.

Steg 4 Rapport

Resultatet levereras i en presentation och sammanställs i en rapport tillsammans med vår tolkning och rekommendationer för minskningsstrategier. Resultat kan också överlämnas som ett webbaserat verktyg i SimaPro Share eller Explore, på det sättet kan ni interagera med resultatet och förstå ytterligare.

Vad är Scope 3?

Scope 3 handlar om att ta ett helhetsgrepp av klimatavtryck genom att även titta på de indirekta utsläpp som uppstår längs hela värdekedjan som en konsekvens av ett företags efterfrågan. Genom Scope 3 får man en bedömning inte bara av den påverkan ett företag direkt orsakar (Scope 1), utan man inkluderar även de utsläpp som uppstår indirekt som en konsekvens av företagets agerande och efterfrågan längs hela värdekedjan.

Scope 3-utsläpp kan vara allt från inköpta varor och tjänster, till affärsresor, anställdas pendling, avfallshantering och användning av de produkter ett företag säljer.

Använd din Scope 3 beräkning till GHG rapportering, CSRD och sätta Sience Based Targets

GHG-protokollet är en standard för att mäta och rapportera utsläpp, denna standard kommer också ligga till grund för beräkning av klimatpåverkan i enlighet med CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Även Sience Based target-initiativet inkluderar Scope 3 påverkan för deras metod att sätta vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskning.