Tjänster

Vi hjälper dig kvantifiera och förstå din miljöpåverkan. Med metoden för livscykelanalys kan vi modellera och analysera komplexa livscykler på ett systematiskt och transparent vis. Med våra metoder och verktyg kan vi mäta påverkan från ditt företag på organisationsnivå och på produktnivå. Tillsammans med kunder kan vi identifiera hotspots och förbättringsmöjligheter genom konstruktiva design- eller affärsstrategier.

Livscykelanalys

Metoden Life Cycle Assessment enligt ISO 14044, används för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter. Att bedöma en produkt med LCA skapar ett omfattande underlag som kan användas i flera olika syften exempelvis inom produkt-och affärsutveckling.

Läs mer…

Miljövarudeklaration (EPD)

Det bästa sättet att kommunicera era miljöfördelar gentemot andra alternativ, är genom en miljövarudeklaration (EPD). Det ger trovärdighet och jämförbarhet. Det underlättar också arbetet med miljöstrategier och förbättringar, eftersom det skapar en systematik som fungerar i längden.

Läs mer…

Granskning & verifiering

Miljögiraff hjälper er att tredje-parts granska och verifiera er EPD och LCA. Våra granskare är certifierade inom det internationella EPD systemet och följer standarder för granskning.

Kontakta oss…

Livscykeldesign (LCD)

Målet är att identifiera möjliga förbättringar utifrån ett livscykelperspektiv, er egen ambition och omvärldens krav. Syftet är att få en tydlig förståelse för vilka design-och affärsbeslut som får vilka effekter på miljön och hur ni som företag kan jobba för att skapa hållbarare affärer och produkter.

Läs mer…

Hållbara designstrategier

Miljögiraff hjälper er att identifiera de viktigaste designstrategierna för att både på kort och lång sikt skapa hållbarare produkter och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv. Vi utgår ifrån ecodesign och cirkulära affärsmodeller för att skapa tydliga guidelines för er att integrera i produktutvecklingen.

Se exempel…

Underlag kommunikation

Värdet av en analys uppstår ofta när ni börjar kommunicera om resultatet internt och externt. Vi hjälper er att tolka och målgruppsanpassa er kommunikation på ett värdeskapande och korrekt sätt.

Se exempel…

Livscykelanalyser

Livscykelanalys (LCA) är en systematisk metod som kan utvärdera produkter och tjänsters miljöpåverkan genom hela värdekedjan, från uttag av råmaterial till sluthantering. Med en LCA kan vi identifiera nyckelparametrar för väsentliga miljöaspekter. Det kan vara t ex konsumtion av ett visst material, påverkan av energi, utsläpp till luft, mark eller vatten. Det kan också vara miljöaspekter som påverkas vid hantering av ett visst avfall.

En LCA ger ett fakta baserat beslutsunderlag i produkt-och affärsutveckling. Att ha gjort en LCA är också en konkurrensfördel när du ska kommunicera mot exempelvis dina kunder eller i upphandlingar

Livscykeldesign

Livscykeldesign (LCD) är en metod för att skapa lösningar som miljömässigt förbättrar produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv. Utgångspunkten är en miljöbedömning för att identifiera hur värdekedjans miljöpåverkan ser ut. Företagets rådighet och ambition kartläggs för att sedan kunna bygga lösningar anpassade efter företagets verksamhet.

Resultatet blir agerbara strategier som passar in i en mer hållbar och cirkulär framtid.

Analys och utveckling ur ett livscykelperspektiv

Att titta på produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv hjälper oss att se att beslut inte är isolerade utan påverkar ett större system. Det gör att vi kan identifera förbättringar som inte bara förskjuter miljöbelastningen till en annan del i den egna värdekedjan eller angränsande värdekedja, utan faktiskt minska miljöpåverkan i sin helhet.

Vi hjälper dig hela vägen

Genom livscykelanalys skapar vi mätbarhet och genom livscykeldesign skapar vi agerbarhet. Metodiken bygger på en iteration där vi undersöker och identifierar sedan utvecklar och testar. Så att ni kan sätta en strategi anpassad efter och förankrad i er verksamhet.

Det vi kan mäta kan vi förbättra

Att mäta nuläget skapar också förutsättningar för att mäta om en förändring faktiskt gjort skillnad. Miljögiraff kan hjälpa er att bygga upp scenarier för att identifiera potentiella förbättringar innan ni verkställer för att säkra att investeringen leder till det önskade resultatet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi till dig inom kort.
Peace Love and giraffes!