Implementera strategiskt arbete med LCA i stor koncern – Miljögiraff stöttar AlfaLaval med strategisk vägledning

Alfa Laval har på olika håll i organisationen arbetat med livscykeltänkande i flera år men att börja arbeta med livscykelanalys på ett strukturerat sätt i en stor organisation kan vara en utmaning. Alfa Laval är en global koncern som är ledande inom värmeväxling, flödeshantering och separation . Att minska sin miljöpåverkan och ta ansvar i hållbarhetsutmaningen är del av deras strategi, genom att implementera kontinuerligt arbete med livscykelanalys i koncernen kan detta bli möjligt. Alfa Laval tar hjälp av Miljögiraff för att organisera arbetet.

Under 2023 har Alfa Laval och Miljögiraff bedrivit pilotprojekt med fokus på Life Cycle Management (LCM). Målet har varit att identifiera och implementera livscykelanalys i deras arbetsprocess. Alfa Laval är en stor koncern med flera olika affärsenheter. I Pilotprojektet gjorde Miljögiraff tre livscykelanalyser på produkter från olika affärsenheter: Decanters, GHPE och Hygienic Fluid Handling.

Genom att stötta Alfa Laval i arbetet med de tre livscykelanalyserna kan Miljögiraff utvärdera processer och undersöka ”best practice” för LCA på Alfa Laval. Under piloterna utvärderas varje steg och ett process dokument skapas som kan användas internt som stöd för kommande livscykelanalytiker hos Alfa Laval.

Strategiskt underlag som resultat av pilotprojektet :
  • LCA/EPD: Tre livscykelanalyser och publicerade EPDer
  • Mall för datainsamling
  • LCA rapport mall & EPD mall enligt AlfaLavals grafiska profil
  • Processdokument ”Life cycle assessment at Alfa Laval”

För att skapa en effektiv och smidig LCA-process så behöver LCA utövaren ett team som stöttar i utformning av mål och syfte, insamling av data och i tolkning av resultat i slutet av analysen för att skapa relevans och identifiera potentiella minsknings startegier. I Alfa Lavals pilotprojekt agerade Miljögiraffs, Katrin Molina Besch,  LCA utövare och hade support hos Alfa Laval av interna projektledare. Att ha en intern projektledare som en roll utöver livscykelanalytiker anses vara en nyckel för att projektet ska drivas framåt. I en stor organisation så underlättar det även att ha ett brett nätverk då livscykelanalyser kräver engagemang från flera funktioner för att få in rätt data. Vem som sitter på den data som ska vara med i LCA modellen är inte alltid självklart. En framgångsnyckel i arbetet hos Alfa Laval var att ha interna projektledare med erfarenhet av organisationen och breda interna nätverk. Ytterligare roller som är bra att involvera tidigt i processen är inköpare som sitter på en stor del av leverantörskontakten som är viktig för att samla in data.

För att underlätta processen med livscykelanalys i en stor organisation rekommenderar vi att man har en struktur på plats vad gäller leverantörsinformation. Se till att information om vilken leverantör som levererar vad till produkten är uppdaterad, det effektiviserar datainsamlingen då rätt person kontaktas direkt.  Att börja detta arbete kan vara svårt om det finns många leverantörer och komplexa produkter.

Ett tips är att börja med leverantörer på de mest signifikanta materialen, alternativt komponenterna och prioritera arbete utefter det.

När vi granskar produkters miljöpåverkan från vaggan till graven, är det avgörande att inte endast engagera leverantörer för att inhämta data uppströms i produktens livscykel. Vi måste också noggrant kartlägga och förstå användningsfasen och sluthanteringen, hur använder kunden produkten och vad händer efter första livscykeln. För att optimera den ekologiska hållbarheten är det nödvändigt att integrera användaren i ekvationen, eftersom det är under användningen som produktens kvalitet och hållbarhetseffekter verkligen blir synliga. För en effektiv livscykelanalys (LCA) krävs det att vi noggrant definierar produktens användningsområden och dess målgrupp. Detta är viktigt för att kunna utveckla en relevant LCA modell som reflekterar verkliga scenarier. Genom att göra detta kan vi sedan utforma och implementera strategier som optimerar produkten från ett helt livscykelperspektiv.

Arbetet med nästa steg för Alfa Laval är redan påbörjat, Miljögiraff fortsätter uppåt och framåt med LCA processen hos Alfa Laval!

Nästa steg:
  • 5 nya affärsenheter börjar pilotprojekt
  • 7 st livscykelanalytiker är identifierade och ska gå kursen LCA with SimaPro
  • Utformande av LCA verktyg för säljprocesser