Livslängdsundersökning – hur länge används produkterna?

Hur länge används Lintex produkter egentligen? Vad händer under användarfasen och i sluthanteringen?

Det är frågor som Sara Gripstrand, hållbarhetsansvarig på Lintex, undrade när hon kom till oss på Miljögiraff med ett nytt uppdrag. Uppdraget var att göra en livslängdsundersökning på Lintex produkter.

Lintex och Miljögiraff har länge samarbetat för att utvärdera vilken miljöpåverkan Lintex produkter har. Det har resulterat i flera miljövarudeklarationer (EPD) och livscykelanalyser (LCA). I analyserna fördelar vi miljöpåverkan över en användningsperiod på 15 år, eftersom det är den referensperioden som ska användas när man gör EPD:er på Lintex typ av möbler. Men hur ser den faktiska livslängden ut?


Målet med livslängdsundersökningen var att ge Lintex mer kunskap om vad som faktiskt händer med produkterna efter försäljning och hur länge de används av en kund. Studien skulle även undersöka potentiella anledningar till att kunder gör sig av med produkterna och på vilket sätt de gör sig av med dem. Det var även intressant att undersöka vilka faktorer som skulle kunna bidra till att produkterna används längre än referensperioden.

”Att skaffa kunskap om vad som händer med de produkter företaget tillverkar under användning och i end-of-life-skedet borde vara en given del i ett företags hållbarhetsarbete. […]

Det duger inte att släppa ifrån sig produkter och inte bry sig om hur länge de används och hur materialet ska cirkuleras i slutändan. Att hitta lösningar för att hålla kvar produkter och material i den cirkulära ekonomin kräver dock samverkan mellan många parter med olika affärsmässiga upplägg, vilket gör det hela komplext och utmanande.”

Sara Gripstrand,
Hållbarhetsansvarig,
Lintex

4 perspektiv som påverkar livslängd på produkter – Future Adaptive Design (FAD)

 I kvalitativa intervjusamtal med personer på Lintex, återbruksföretag samt en slutkund och en återförsäljare undersökte vi hur länge Lintex produkter är i bruk och vad som påverkar livslängden. Som utgångspunkt använde vi oss av Future Adaptive Design-metodiken (FAD). I metoden utgår man från fyra perspektiv som påverkar livslängden på produkter.

Tekniskt åldrande

Produkten förlorar sitt värde genom förslitning eller går sönder

Estetiskt åldrande

Det visuella värdet på produkten minskar, exempelvis genom form eller färg

Funktionellt åldrande

Behovet hos kunden förändras och produkten möter inte nya behovet.

Socialt åldrande

Produkten minskar i värde på grund av samhällsförändringar, exempelvis digitalisering och nya affärsmodeller.

Future adaptive design (FAD) är en design och affärsutvecklings-metodik utvecklad av RISE. I september 2023 publicerade de resultaten från en omfattande forskning och delade med sig av en verktygslåda till företag så att de med stöd av FAD kan förlänga produkters livslängd. Läs mer om FAD på RISE hemsida

Potentiell teknisk livslängd på 30+ år men faktisk livslängd på 5-15 år på grund av förändrade behov och estetiska krav från kund

Undersökningen visar att Lintex produkter har en hög teknisk livslängd, 30+ år, men att kundernas behov och estetiska preferens tenderar att förändras efter mellan 5-15 år. Det är den kritiska punkten i produkternas livslängd. Ofta beror det på att företag byter kontor och omvärderar behovet av befintliga produkter och företagets estetiska koncept. Vissa produkter är enklare att flytta med till ett nytt kontor än andra vilket gör att olika produktgrupper skiljer sig åt i hur lång livslängd de faktiskt har. En del produkter anses vara för svåra/tunga att ta med sig vilket gör att kunden hellre köper nya än att investera tid och pengar att flytta med produkterna. Lämnas produkterna kvar i lokalen finns det en stor risk att de slängs ut av de nya hyresgästerna eller av de som gör de nya hyresgästernas inredningskoncept.

Bilden visar ett resultat av den kvalitativa undersökning och är en
uppskattning av livslängd fördelat på de fyra perspektiven


I studien kan vi se att Lintex produkter har störst risk att påverkas av estetiskt-, funktionellt- och socialt åldrande. Nedan är sammanfattning och utdrag från studien över på vilket sätt de påverkas utifrån de olika perspektiven.


Estetisk åldrande
Om kunder köper en neutral färg ansåg respondenterna att produkternas faktiska livslängd kan förlängas medan en stark och trendig färg inte har lika lång estetisk livslängd, då kunden tröttnar snabbare på uttrycket.

Funktionellt åldrande
Att kunden inte har behov av produkterna längre (funktionellt åldrande) ansågs vara den vanligaste anledningen till att kunder gjorde sig av med produkterna. Ibland berodde det på nya fysiska förutsättningar i lokalen, exempelvis att de inte får plats i en ny lokal. Ibland beror det på uppdatering av funktions- och inredningskoncept.

Socialt åldrande
Den ökande digitaliseringen påverkar livslängden och behovet av produkterna. Exempelvis behöver produkterna kunna fungera tillsammans med en digital skärm. Lintex produkter har idag några svårigheter att möta nya affärsmodeller i form av exempelvis återbruk och rekonditionering. Det kan hindra att produkterna cirkulerar i användarfasen och på så vis får en längre livslängd.

Nyfikenhet och fokus kring produktens livscykel skapar möjligheter till affärs-och produktutveckling

Resultaten från undersökningen gav Lintex en djupare förståelse för vad som sker under användarfasen och i slutskedet av produkternas livscykel. Genom att vidga perspektivet och inte enbart fokusera på att förlänga produkternas tekniska livslängd, utan också på att förstå hur kundernas behov förändras över tid, kan man skapa en affärsstrategi som faktiskt förlänger produktens livslängd och möter förändrade behov på marknaden.


Projektet är ett första steg för Lintex att samla på sig mer information om sina produkters livscykler och framtidssäkra deras design-och affärsstrategi. Ett steg som är i helt rätt riktning, enligt oss på Miljögiraff!

Miljögiraff resonerar

Vem ansvarar för produkters livslängd? Producent eller konsument?

Vi på Miljögiraff tycker det är viktigt att aktörer ser och fokuserar på sin del i livscykeln och vad man i faktiskt har rådighet över. Det är inte enbart producenten eller konsumenten som ska ta ansvar för produkters miljöpåverkan. I själva verket måste det till nytt typ av samarbete, där varje aktör optimerar nyttan av produkten och hjälper andra att göra detsamma. Producenten måste ge förutsättningarna för lång livslängd och serva förändrade behov på sin marknad, exempelvis genom möjlighet till rekonditionering och anpassning. Konsumenten behöver se till att köp är genomtänkta och produkterna faktiskt används. När det kommer till inredning har arkitekter och inredare en nyckelroll och ett stort ansvar i att förlänga och optimera livslängden på möblerna.

Livscykelanalyser – Vi behöver sätta större fokus på användarfasen

Som livscykelanalytiker har vi ett ansvar att sätta större fokus på användarfasen för att stötta våra producerande kunder att förstå vad som faktiskt händer i olika användarscenarier. Vi måste se till att användarfasen och sluthanteringsfasen blir lika viktiga i analyserna som råmaterial, produktion och distribution. Det kan kännas ganska självklart men vi är inte där ännu, förhoppningen är att detta utvecklas i takt med övergången till en cirkulär ekonomi.

Projektet med Lintex har gjort att vi fått ny kraft att fokusera mer på användarfasen och vi vill gärna lära oss mer!

Hur länge används dina produkter och vad händer i sluthanteringen av dem? Vill du diskutera användarfasen i din livscykel? Eller behöver du hjälp med en livslängdsundersökning? Kontakta oss.